• Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
    Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami sportowymi i dla słabosłyszących

    XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących

 
 
 
Karta zgłoszenia do świetlicy
 Dzieci w wirtualnej sieci
Zasady oceniania zachowania 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2022r.

Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2022r.

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania obowiązujące do odwołania nauczania zdalnego
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
Program zajęć doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Karta zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych
Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy
Regulamin organizacyjno-porządkowy Zespołu Szkół nr 7
Regulamin użytkowania szafek
Regulamin organizacji szatni szkolnej
Regulamin hali sportowej                                                            
Statut Szkoły Podstawowej nr 48
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
Regulamin świetlicy
Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach
Procedury postępowania nauczycieliw sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 48 
Procedury postępowaniaw sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 48

 

 

Regulamin Rady Rodziców