Dzieci w wirtualnej sieci

Zasady oceniania zachowania 
Informacja  o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020/2021
Komunikat o dostosowaniach 2020/2021
Harmonogram egzaminów 2021
Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2020/2021
Komunikat o przyborach 2021
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania obowiązujące do odwołania nauczania zdalnego
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
Program zajęć doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Karta zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych
Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy
Regulamin organizacyjno-porządkowy Zespołu Szkół nr 7
Regulamin użytkowania szafek
Regulamin organizacji szatni szkolnej
Regulamin hali sportowej                                                            
Statut Szkoły Podstawowej nr 48
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
Regulamin świetlicy
Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach
Procedury postępowania nauczycieliw sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 48 
Procedury postępowaniaw sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 48

 

 

Regulamin Rady Rodziców