• Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
    Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami sportowymi i dla słabosłyszących

    XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących

Pracę szkoły rozpoczyna samoocena, w którą zaangażowana jest cała społeczność szkolna (wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice). Nauczyciele poznają główne narzędzie samooceny: profil szkoły i z jego pomocą przeprowadzają diagnozę pracy szkoły, dzięki której będą mogli określić mocne i słabe strony swojej szkoły. Następnie na podstawie mocnych stron i problemów szkoła samodzielnie ustala cele, które chciałaby osiągnąć, określa dowody, których pomiar posłuży określeniu stopnia realizacji wybranych celów oraz podejmuje działania, by zrealizować postawione cele. W naszej szkole realizowane są następujące cele:

a) Cel I. Stosowanie przez nauczycieli IZ motywuje uczniów do większej aktywności na zajęciach (Dział i obszar: Efekty kształcenia i wychowania / Aktywność ucznia);

b) Cel II. Szkoła jest dla uczniów bezpiecznym miejscem nauki (Dział i obszar: Organizacja i zarządzanie / Szkoła jako miejsce nauki).

Procedurę SUS kończy refleksja, na ile udało się zrealizować postawione cele i planowanie kolejnych celów. W II module szkoła również kontynuuje prace nad wdrażaniem oceniania kształtującego do praktyki szkolnej.