Zasady oceniania zachowania 

Informacja  o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Komunikat o dostosowaniach 2020

Harmonogram egzaminów 2020

Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2020

Komunikat o przyborach

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy
Regulamin organizacyjno-porządkowy Zespołu Szkół nr 7
Regulamin użytkowania szafek
Regulamin organizacji szatni szkolnej
Regulamin hali sportowej                                                            
Statut Szkoły Podstawowej nr 48
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
Regulamin świetlicy
Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach

Procedury postępowania nauczycieliw sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 48 

Procedury postępowaniaw sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 48