• Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
  Szkoła Podstawowa nr 48 z oddziałami sportowymi i dla słabosłyszących

  XVII Liceum Ogólnokształcące dla słabosłyszących

Deklaracja dostępności serwisu zsnr7.net

Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsnr7.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zsnr7.net

 Data publikacji strony internetowej: 12.08.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.08.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 1. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 12.08.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wojciech Majchrzak, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu        7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy, ul. Waryńskiego 1, 85-320 Bydgoszcz

 Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul.  Waryńskiego i od strony boiska szkolnego. Do wejścia głównego od strony ul. Waryńskiego prowadzą schody, natomiast wejście od strony boiska szkolnego wejście jest na równi z płytą boiska szkolnego. Schody przy wejściu głównym nie mają podjazdu dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony ul. Waryńskiego – wejście główne.

Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się szatnia. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami. 

Dla osób na wózkach  dostępne jest wejście od strony boiska szkolnego. W budynku szkoły dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do świetlicy i stołówki  prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przychodowej. W budynku szkoły nie ma windy, winda znajduje się w budynku hali sportowej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, dostępna jest tylko dla dzieci uczących się w szkole.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.