Informacje

Plan pracy Szkolnego Szkoła Wolontariatu

 • Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.Koło powołuje się dla uczniów, którzy interesują się wolontariatem i chcą promować jego ideę.

2.Wolontariat to bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie czy przyjacielskie.

3.Wolontariusz to osoba, która pracuje na zasadach wolontariatu. W Szkolnym Kole Wolontariatu wolontariuszami mogą być uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz osoby wspierające działalność szkoły.

4.Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją apolityczną i nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Jedynym celem Koła jest pomaganie innym w trudnej sytuacji i działanie na rzecz dobra wspólnego.

Powołanie Szkolnego Koła Wolontariatu

1. Szkolne Koło Wolontariatu powołane zostało 4 września 2023r  roku decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 01 września 2023 roku.

2. Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu uzyskał akceptację dyrekcji szkoły.

3.Rozwiązanie Szkolnego Koła Wolontariatu jest decyzją Dyrekcji Szkoły.

4.Rada Pedagogiczna, koordynatorzy SKW może zwrócić się do dyrekcji z wnioskiem o rozwiązanie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Prawa i obowiązki członków

1. Członkami Koła mogą być uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz sympatycy szkoły.

2. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu z obowiązani są do przestrzegania zasad etyki i działania z poszanowaniem kluczowych wartości Koła. Są nimi:

a) dbałość o własny rozwój oraz dążenie do dobrych wyników w nauce;

b) troska o los najsłabszych;

c) staranne wykonywanie powierzonych obowiązków.

3. Warunkiem koniecznym do zostanie wolontariuszem w Szkolnym Kole Wolontariatu jest podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na uczestnictwo w działaniach koła (załącznik)

4. Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu muszą być osobami pełnoletnimi i posiadać kwalifikacje umożliwiające pracę z młodzieżą w oświacie.

5.Koordynatorzy ponoszą kluczową odpowiedzialność za jakość pracy Koła.

 

6. Liderem Koła może być osoba niepełnoletnia. Lider pomaga koordynatorowi w pracach Koła i wspiera innych wolontariuszy.

Nagradzanie wolontariuszy

1. Co najmniej raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco- podsumowujące, a którym spotkają się wolontariusze w celu omówienia dalszych planów pracy Koła oraz kwestii nagród.

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący. Nagrody powinny być przyznawane sprawiedliwie

i w sposób adekwatny do osiągnięć konkretnej osoby.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego akceptacji przez dyrekcję szkoły.

2. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 • Wstęp

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość                 i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia                        i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 • Cele i założenie wolontariatu:
 • Zapoznane z ideą wolontariatu,
 • Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza
 • Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,
 • Wskazywanie i umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,
 • Wspieranie ciekawy inicjatyw i działań edukacyjnych,
 • Pomoc szkolnym rówieśnikom oraz najmłodszym dzieciom w trudnych sytuacjach
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów od najmłodszych lat,
 • Nauka samorządności.
 • Postanowienia ogólne:
 • Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
 • Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 • Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 • Wolontariusze:
 • Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 • Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 • Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 • Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 • Wypełnia sumiennie dziennik wolontariusza.
 • Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 • Cechy wolontariusza:
 • dużo optymizmu i chęci do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność gospodarowania czasem,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista.
 • Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:
 • Niesienie pomocy innym.
 • Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
 • Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
 • Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.
 • Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
 • Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.
 • Cele szczegółowe programu:
 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Praca na rzecz środowiska lokalnego, ekologii, ochrony i pomocy zwierzętom.
 • Cele działania:

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

środowisko szkolne:

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce, opiece nad młodszymi dziećmi z klas 1-3
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • praca w Samorządzie Uczniowskim,
 • praca w bibliotece szkolnej,
 • zbiórki zabawek, słodyczy, kwesty,
 • akcje tematyczne,
 • akcje charytatywne- zbieranie kasztanów, żołędzi

środowisko pozaszkolne:

Współpraca z:

 • Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
 • Bydgoskim Domem Dziecka,
 • Urzędem Miasta
 • Publicznym Przedszkolem „Kacperek”
 • akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne
 • Alma Spei – Hospicjum domowe dla Dzieci   w Krakowie
 •  
 • Sposoby zaangażowania:

Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

 • wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,
 • organizowanie spotkań informacyjnych o Kole Wolontariusza,
 • przekazywanie informacji o działalności Koła za pośrednictwem np. gazety lokalnej oraz szkolnej strony internetowej,
 • przygotowanie gazetek tematycznych,
 • popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza (5 grudnia, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r.)
 • Zgłoszenia do akcji charytatywnych organizowanych przez hospicja, Domy Dziecka, fundacje, stowarzyszenia
 • Struktura klubu wolontariusza
 • Na czele koła wolontariatu wolontariusza stoją opiekunowie:

mgr Anna Ratkowska-Kacperska, mgr Katarzyna Sosnowska (opiekunowie poziomu klasa 4-8)

mgr Arleta Ratajczak mgr Iwona Suchomska (opiekunowie poziomu klasa 1-3)

 • Działania podejmowane we współpracy z Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół nr 7
 • Realizowane zadania

akcje jednorazowe i całoroczne mają na celu:

 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.
 • Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 • Poznanie obszarów pomocy.
 • Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontariatu.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.
 • Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
 • Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli.
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei Wolontariatu.
 • Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego.
 • Udział w Finale WOŚP.
 • Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy.
 • Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Okresowe zebrania członków Wolontariatu.
 • Tworzenie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
 • Monitorowanie działalności wolontariuszy.
 • Wymiana doświadczeń.

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej może zostać wolontariuszem.

2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.

3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.

4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.

6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

7. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Klubu.

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole i pomoc 

w domu.

 1. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 2. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
 3. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
 4. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym

w konflikcie z jego przekonaniami.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.(załączniki)
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
 4. Zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 5. Zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 6. Zasada troski o los słabszych
 7. Zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

CECHY WOLONTARIUSZA    „Człowiek odnajduje siebie tylko w bezinteresownym dawaniu.”

/bp Jan Chrapek/

WYSOKI STOPIEŃ WRAŻLIWOŚCI, który pozwala na wnikliwą obserwację świata, tego, co nas otacza. To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych. Samo dostrzeżenie ich – to nie wszystko! Wielu ludzi bowiem dostrzega wokół siebie potrzebujących, ale przechodzi obok obojętnie, nie reaguje.

EMPATIA, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia. Takie osobiste odbieranie drugiego człowieka skłania nas do zatrzymania się nad jego niedolą, wyzwala w nas potrzebę ochraniania go, udzielania mu pomocy. Wtedy pomagamy najbardziej skutecznie. Dajmy z siebie jak najwięcej, a to z kolei daje nam ogromną satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego moralnego obowiązku.

CIERPLIWOŚĆ, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania. Wymaga to dużego panowania nad swoimi emocjami, nad złością, zniecierpliwieniem, popędliwością, często nad lenistwem czy zniechęceniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego. Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać. Poczucie odpowiedzialności jest dowodem naszej dojrzałości do podejmowania różnych ról społecznych. Musimy pamiętać, że jeśli zobowiązujemy się do czegoś, powinniśmy wcześniej ocenić nasze siły i umiejętności, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwości. Nigdy nie należy obiecywać zbyt wiele, a potem nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Lepiej wziąć na siebie mniej obowiązków, ale wywiązać się z nich sumiennie.

WSPÓŁDZAŁANIE znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie. Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się w zażartą rywalizację i zaspakajanie niezdrowych własnych ambicji.

PUNKTUALNOŚĆ – poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha, którą należy w sobie wypracować.

GOSPODAROWANIE CZASEM jest bardzo cenną umiejętnością, tym bardziej, że wolontariusze swoją działalność społeczną godzą z nauką szkolną i obowiązkami domowymi. Nie można bowiem być „dobrym” wolontariuszem dla wszystkich podopiecznych, zaniedbując własną rodzinę albo nawet sąsiadów.

TOLERANCJA i AKCEPTACJA – tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach z osobami chorymi czy niepełnosprawnymi. To bardzo trudne zadanie, aby zaakceptować tę „inność” fizyczną czy psychiczną, umieć zobaczyć w osobie niepełnosprawnej pełnowartościowego człowieka. Nie każdy umie sobie z tym poradzić. Wymaga to pewnego treningu i przygotowania psychologicznego.

„WSTYD ZA ZŁO”, ważne jest wypracowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz poczucia wstydu za popełnione błędy czy wyrządzone krzywdy. Takie poczucie ma zastępować konstruktywną krytykę, służyć rozwojowi wewnętrznemu, pracy nad sobą w celu podnoszenia własnej wrażliwości, umiejętności i kwalifikacji.

PRAWO DO SŁABOŚCI, do błędu czy porażki- nie jesteśmy nieomylni, zdarza się, że zrobimy coś źle, nie tak, jak planowaliśmy. Musimy sobie dać to prawo, nie załamywać się porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość- uczyć się na błędach. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia, które nas rozwijają, wzbogacają. Tak uczymy się nowych rzeczy, aby potem służyć radą i pomocą innym.

DĄŻENIE DO SAMODOSKONALENIA SIĘ – wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje umiejętności i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej pomagać potrzebującym.

SPOSOBY EWALUACJI

 1. Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.
 2. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze.
 3. Zdjęcia z imprez.
 4. Informacje na stronie internetowej szkoły, facebooku
 5. Artykuły w prasie lokalnej.
 6. Spotkania on-line-lekcje prowadzone przez pracowników fundacji.
 7. Warsztaty prowadzone przez członków PCK.
 8. Podziękowania od osób i instytucji.

Kodeks etyczny wolontariusza

 

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą, na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.