Szkolny konkurs na logo 60-lecia szkoły

Szkolny Konkurs na logo 60-lecia szkoły

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich

Uczestnicy:

Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy  i uczniów XVII Liceum Ogólnokształcącego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach. Dla uczniów klas I- III oraz dla uczniów klas IV – VIII i LO.

Cele konkursu:

 1. Stworzenie oryginalnego loga  graficznego upamiętniającego sześćdziesiątą  rocznicę utworzenia Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy.
 2. Promocja obchodów 60-lecia szkoły.
 3. Popularyzacja wiedzy na temat historii szkoły oraz patrona szkoły.
 4. Rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności twórczej i umiejętności posługiwania się podstawowymi programami graficznymi
 5. Motywowanie do korzystania z programów graficznych służących do tworzenia autorskiej grafiki komputerowej.
 6. Pamiętajmy: Jakie są cechy logo?
 7.   Projekt logo musi być na tyle charakterystyczny, by nie tylko łatwo wbił się w pamięć

       odbiorców. Dlatego też cechy, jakie powinno posiadać skuteczne logo, wymienia się:
●    prostotę,
●    uniwersalność,
●    spójność elementów,
●    oryginalność,
●    realizację zasady less is more (mniej znaczy więcej).

Przedmiot konkursu

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie logo 60-lecia szkoły w wersji elektronicznej.
 2. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace.
 3. Zwycięska praca zostanie wykorzystana we wszystkich materiałach związanych z 60-leciem szkoły.
 4. Każdą pracę należy opatrzyć opisem zawierającym imię, nazwisko i dane kontaktowe autora.

Termin, wykonanie  i ocena prac:

 1. Prace należy przesłać na adres: logo.zsnr7@gmail.com do 27 stycznia  2023 w formatach graficznych: JPEG, PNG, PSD, TIFF.
 2. Organizator zachęca do skorzystania z bezpłatnego serwisu canva.com   
 3. Oceny dokona powołana komisja  pod przewodnictwem pana Tomasza Młyńskiego w składzie: przedstawiciel dyrekcji szkoły i przedstawiciel komitetu organizacyjnego.
 4. Podstawą oceny będzie najlepsze oddanie istoty jubileuszu, symboliki związanej z nasza szkołą, oryginalność projektu i walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, środki wyrazu).

Nagrody:

 1. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda główna  i dyplom które zostaną wręczone w czasie obchodów 60-lecia.
 2. Przewidziane są również nagrody dla wyróżniających się prac.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 stycznia  2023.
 4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich Zespołowi Szkół nr 7 w Bydgoszczy.
 2. Przesłanie pracy konkursowej na adres logo.zsnr7@gmail.com jest równoznaczny ze zgodą rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie.
 3. Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do pana Tomasza Młyńskiego lub  pana Wojciecha Majchrzaka.
Skip to content