Dla uczniów

Dokumenty dla uczniów

Regulamin Organizacyjno Porządkowy Zespołu Szkół nr 7 

Statut Zespołu Szkół nr 7

Zarządzenie nr  1/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy z 30.08.2021r. w sprawie regulaminu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19

Regulamin Organizacyjno-Porządkowy Zespołu Szkół nr 7 uwzględniający wytyczne MEiN, MZ i GIS obowiązujące od 01.09.2021r.

  Dzieci w wirtualnej sieci

Zasady oceniania zachowania 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2023r.

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48

Regulamin użytkowania szafek

Regulamin organizacji szatni szkolnej

Regulamin hali sportowej

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Regulamin świetlicy

Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 48 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 48

Stalin i po Stalinie

Gotycki – romański

Rewolucje w Rosji

Społeczeństwo średniowiecza

Społeczeństwo średniowiecza II

U boku państw zaborczych

Od absolutyzmu do republiki

Gierek – Gomułka

Sprawa polska w I wojnie światowej

Naród i ojczyzna

Oświecenie

Zanim powstała Polska

Rzeczpospolita pod rządami Wettinów

I wojna światowa

Renesans

Mieszko

Polska po II wojnie światowej

I rozbiór Polski

Faszyzm

Początki opozycji demokratycznej w Polsce

Prezydent 

ZSRS

Ku II wojnie

Upadek RP

Upadek RP 2

Krzywousty

Partie polityczne

Czasy rozbicia dzielnicowego

Zjednoczenie Polski

Odrodzenie RP

Zjednoczenie Polski

Kazimierz Wielki

Zamach majowy

Unia

Czasy świetności 

Monarchia stanowa

Monarchia stanowa 2

Księstwo Warszawskie

Napoleon i Księstwo Warszawskie

Schyłek niepodległości

Polska i świat w nowej epoce

Społeczeństwo II RP

Osiągnięcia II RP

 

Skip to content