Dla uczniów

Dokumenty dla uczniów

Regulamin Organizacyjno Porządkowy Zespołu Szkół nr 7 

Statut Zespołu Szkół nr 7

Regulamin naboru uczniów – uczestników projektu Edu(R)Ewolucja 3

Zarządzenie nr  1/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy z 30.08.2021r. w sprawie regulaminu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19

Regulamin Organizacyjno-Porządkowy Zespołu Szkół nr 7 uwzględniający wytyczne MEiN, MZ i GIS obowiązujące od 01.09.2021r.

  Dzieci w wirtualnej sieci

Zasady oceniania zachowania 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2022r.

Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2022r.

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48

Regulamin użytkowania szafek

Regulamin organizacji szatni szkolnej

Regulamin hali sportowej

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Regulamin świetlicy

Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 48 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 48

Skip to content